Half Dome

Half Dome


Half Dome Webcam

Webcam footage courtesy of Yosemite Conservancy.