El Capitan

El Capitan


El Capitan Webcam

Webcam footage courtesy of Yosemite Conservancy.