El Capitan

El Capitan

El Capitan Webcam

Webcam footage courtesy of Yosemite Conservancy.